Centrum pre deti a rodiny   (Centrum) 

„Partnerstvo sa skončilo, rodičovstvo zostáva“  

Program pre rodinu v konfliktnej  situácii  po rozchode rodičov.   


                    

 1. kontaktná adresa a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj centra  

     Linka detskej istoty, n. o.,  Kollárovo námestie 2950/20, 811 06  Bratislava – Staré Mesto,  

     mobil: 0918 914 699  

     gabriela.krupcikova@ldi.sk  

  

 1. adresa miesta vykonávania opatrení   

       Linka detskej istoty, n. o. ,  Kollárovo námestie 2950/20, 811 06  Bratislava – Staré Mesto.     

       Verejné priestranstvá v oblasti Bratislavy .  

        

 1. účel centra

 

 -    podľa § 45 ods.1, písm. b. -  Zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

-     podľa § 45 ods. 1, písm. c) – Zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania

1.     krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,

2.     porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.

 

 

 1. druh vykonávaných  opatrení  

 

Výchovné opatrenie podľa: 

 • § 12 odsek 1, písm. b, d) – výchovný program a sociálny program

výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“)

 

 

Iné opatrenia:

 • § 11 odsek 2 písm. b) a c) a 3, písm.  b) 4 (podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností) Zákona  o sociálnoprávnej ochrane detí  a o soc. kuratele  

 

 1. forma vykonávania  opatrení 

      

Ambulantná forma -  v priestoroch Linky detskej istoty, n. o., Bratislava, ktoré sú prispôsobené na vykonávanie opatrenia. Súčasťou určených priestorov je herňa pre deti, miestnosť pre odborné poradenstvo klientom, k dispozícii samostatné WC pre klientov.  

(Bližšie rozpísané v odborných metódach).

 

Terénna forma - po dohode s rodičmi budeme vykonávať výchovné opatrenia v exteriéri výlučne  na verejných priestranstvách vhodných pre dieťa  vzhľadom na jeho vek a zdravotný stav ( detské ihrisko, park, ...) na území mesta Bratislava. V domácnostiach klientov odborné intervencie nebudeme poskytovať.  

 

 

 1. opis cieľovej skupiny centra  

 

Deti do 18 rokov na základe súdneho rozhodnutia alebo rozhodnutia orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt  na území SR, sú občanmi SR a žijú na území iného štátu, ich rodičia sú v rozvodovom/rozchodovom konaní alebo po rozvode /rozchode  a  potrebujú pomoc pri zvládnutí tejto situácie vytvorením neutrálneho priestoru a zabezpečením podporných psychologických a sociálnych služieb. Cieľovou skupinou sú aj deti zo zmiešaných medzinárodných partnerstiev, keď došlo k rodičovskému únosu, dieťa potrebuje pomoc pri obnove vzťahu, ktorý sa prerušil neoprávneným premiestnením alebo zadržiavaním dieťaťa, vzdialenosťou, jazykovou alebo kultúrnou bariérou. Odborné intervencie budeme poskytovať aj rodinám, kde ženy a deti zažívajú násilie a kontakt dieťaťa s rodičom nie je z opodstatnených dôvodov vylúčený.

Cieľovou skupinou je aj rodič a starý rodič, ktorý stratil kontakt s dieťaťom po neoprávnenom premiestnení alebo zadržiavaní dieťaťa jedným z rodičov, pri krízovej situácii spojenej s rozvodom/rozchodom rodičov, kedy  sú rodinné vzťahy prerušené a rodina potrebuje pomoc pri obnovení rodinných vzťahov. Cieľom odborných intervencií je vytvárať  pre dieťa bezpečnejšiu sociálnu sieť.

Rodina, ktorá sa ocitla v krízovej situácii v súvislosti s rozvodom alebo rozchodom rodičov.

  

 1.   dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre  

 

g.1. Dôvodom vylučujúcim začatie spolupráce s rodinou je  ak naša organizácia nedokáže zabezpečiť    podmienky pre výkon opatrení v centre: 

 • personálne alebo priestorovo (organizácia nemá voľnú kapacitu) 
 • špecifické potreby klienta, ktoré odborný tím nemá v odbornej kompetencii zvládnuť.

 

g.2. Dôvodom na ukončenie spolupráce je

 • ak zdravotný stav dieťaťa nedovoľuje pokračovať v spolupráci s rodinou – napr. dlhodobé ochorenie dieťaťa alebo rodiča, vážna zmena zdravotného stavu, ktorý vyžaduje špeciálny odborný prístup alebo špeciálne prostredie na výkon intervencií alebo pokračovanie v intervenciách by znamenalo fyzickú, psychickú alebo emocionálne neúmernú záťaž pre dieťa.  Pracovník organizácie vyhodnotí aktuálny stav dieťaťa s prihliadnutím na informácie o zdravotnom stave dieťaťa, informuje oboch rodičov a formou správy upovedomí súd o ukončení spolupráce a dôvodoch ukončenia. Súčasťou správy je vyhodnotenie spolupráce s rodinou, odporúčania pre ďalšie odborné intervencie, prípadne priama distribúcia na iné odborné pracoviská.  
 • ak rodičia porušujú podmienky Dohody o spolupráci ( návšteva pod vplyvom omamných látok, alkoholu, so zbraňou, agresívne správanie voči dieťaťu, personálu alebo iným prítomným osobám, opakované porušovanie pokynov pracovníkov centra, dlhodobá nespolupráca s centrom...)  

 

 1.  kapacita  centra  

 

Kapacita centra je vyjadrená počtom klientov = rodín, pre ktoré je Linka detskej istoty, n o. schopná zabezpečiť výchovné opatrenie v rozsahu uvedenej štruktúry programu a celkovým počtom osobohodín, ktoré pokrývajú ročnú kapacitu centra za rok.  

Ročná kapacita centra pri uvedenej štruktúre programu je 10 rodín, čo predstavuje 1000 osobohodín.  

   

 

 

 1. opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra   

 

Centrum sídli v bytovom komplexe v centre Bratislavy na prvom poschodí s výťahom, s výbornou dopravnou dostupnosťou MHD.   

Miestnosti pre poskytovanie odborných intervencií klientom sú oddelené dlhou chodbou s rozmermi 16 x 1,5 m, ktorá opticky vytvára samostatnú časť pre klientov. V prípade potreby je možné zabezpečiť separáciu členov rodiny v samostatných miestnostiach, aby sme predišli riziku sekundárnej viktimizácie a zabezpečili bezpečie pre dieťa a ďalšie ohrozené osoby.   

Vnútorné priestory  pozostávajú z herne, ktorá navodzuje domáce prostredie typu obývacej izby.  Je zariadená ako domáca obývačka. Je v nej koberec, hračky, detský stolík so stoličkami, detská kuchynka a skrinky na uloženie hračiek a výtvarných potrieb pre deti. Na stolíku je nádoba s pieskom a hračky pre terapiu hrou. Pre posedenie rodičov slúži sedacia súprava, stolík a stoličky.

Pre klientov je vymedzené osobitné  WC s umývadlom. 

Výborná poloha v centre Starého mesta umožňuje rýchly presun do blízkych parkov pre trávenie času dieťaťa  s rodičom v prípade priaznivého počasia (napr. Medická záhrada a pod.) 

 

Odborné miestnosti:

 

Miestnosť pre klientov na vedenie rozhovorov, poradenstva a relaxačných techník má rozmery 4,20 x 3,50 m. Túto miestnosť využívame, ak partneri vyžadujú oddelenú konzultáciu v samostatných miestnostiach. Je zariadená dvoma kreslami a stolíkom.  Sú tu dva písacie stoly odborných pracovníkov, ktoré využívajú pre vypracovanie dokumentácie alebo vyhodnocovanie diagnostických testov. V miestnosti sú 3 nízke skrinky na uloženie vecí, 1 počítač s monitorom,  2 kancelárske stoličky, 1notebook a mobilný telefón.

 

Administratívna miestnosť 4,20 x 3,10 m pozostáva z 2 pracovných stolov, ktoré sú vybavené počítačom, 1 notebookom, farebnou  tlačiarňou, kancelárskymi potrebami a kancelárskym nábytkom. Každý pracovník využíva pracovný mobilný telefón.

 

Administratívna miestnosť s rozmermi 21m2 je vybavená troma kancelárskymi stolmi, 3 ks počítačov, tlačiarňou, kopírkou a kancelárskymi stoličkami. Súčasťou vybavenia priestorov sú aj uzamykateľné skrine pre uchovávanie dokumentácie.

 

Administratívna miestnosť s rozmermi 2,50 x 4 m je zariadená kancelárskym stolom s počítačom, kancelárskymi potrebami, stoličkou  a skrinkou na uloženie dokumentov.

 

Pre prácu v teréne využívame osobné auto značky Škoda Fabia.

  

 1. počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov  

  

Výkon opatrení podľa uvedeného rozsahu budú vykonávať ambulantnou formou alebo terénnou formou :  

 • jeden psychológ, vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v odbore Psychológia 
 • jeden psychológ na 50%  pracovný úväzok, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia  
 • dvaja odborní asistenti na dohodu o vykonaní práce, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v  odbore Psychológia
 • jeden asistent sociálnej práce na 50%  pracovný úväzok, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore Sociálna práca  
 • odborný pracovník na 0,25% pracovný úväzok, ktorý bude využívať prvky mediácie

  

  

 1. opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra alebo špecializovaným programom centra 

  

Oboznámenie rodiča s programom centra: 

Základné informácie o programe centra budú zverejnené na našej webovej stránke www.ldi.sk.  Podrobnejšie informácie sú súčasťou úvodného  stretnutia samostatne s každým rodičom. Tieto informácie rodičom poskytuje odborný pracovník, ktorý spolupracuje s rodinou – psychológ alebo sociálny pracovník. Pracovník našej organizácie oboznámi rodičov s programom centra a to najmä s tým, aké sú práva a povinnosti rodičov, aký je priebeh poskytovaných intervencií, akým spôsobom sú vyhodnocované intervencie, ako sa vypracuje predbežná a záverečná správa, komu bude správa poskytnutá, spôsob komunikácie s centrom, možnosti podávania sťažností a spôsob ich riešenia, dôvody ukončenia spolupráce. Práva a povinnosti a základné informácie sú písomnou formou ukotvené v Dohode o spolupráci.  

Rodičia sú poučení o zásadách pri poskytovaní odborných intervencií, ktoré sú súčasťou dohody: 

 • konfliktné situácie sa nebudú riešiť v prítomnosti dieťaťa, spôsob riešenia konfliktov medzi rodičmi alebo výhrad voči postupu odborníka je dohodnutý s rodičmi na úvodnom stretnutí 
 • nebudú sa vyhotovovať žiadne zvukové alebo obrazové záznamy osôb alebo priestorov centra 

 

Vzájomný súhlas s programom centra je deklarovaný podpisom Dohody o poskytnutí služieb, kde sú uvedené ďalšie informácie písomnou formou. Každý rodič dostáva jeden originál dohody.  

 

Oboznámenie dieťaťa s programom centra: 

Dieťa sa oboznamuje s prostredím centra a odbornými pracovníkmi na samostatnom stretnutí v rámci vstupného rozhovoru, ktorý vedie odborný pracovník centra – psychológ alebo sociálny pracovník.  Vstupný rozhovor je vedený podľa veku a zrelosti dieťaťa.  

Dieťa predškolského veku prichádza na úvodné stretnutie v sprievode rodiča (zákonného zástupcu). Rodič zostáva počas rozhovoru s dieťaťom, pomáha mu oboznámiť sa s herňou a priestormi centra, vytvára pre dieťa pocit bezpečia. Dieťa si vyberá aktivitu, strávi čas hrou, kreslením, pohybovou aktivitou v herni. Prostredníctvom hry a rozhovorom s odborným pracovníkom a rodičom sa oboznamuje s prostredím a programom centra. 

Staršie dieťa prichádza na úvodné stretnutie s odborným pracovníkom (psychológom alebo sociálnym pracovníkom) spoločne s rodičom (zákonným zástupcom). Rodič zostáva s dieťaťom pri vstupnom rozhovore s odborným pracovníkom, ktorý oboznámi dieťa s programom centra. Poskytne krátke informácie o našom centre, programe, do ktorého bude dieťa zapojené, dôvodoch zapojenia do programu centra, o priebehu intervencií a časovom horizonte poskytovaných intervencií.  Dieťa má  možnosť položiť otázky.  Môže požiadať o rozhovor s odborníkom bez prítomnosti rodiča, prejaviť svoj názor v prítomnosti alebo neprítomnosti rodiča. Dieťa je informované, že po ukončení spolupráce vypracujeme na vyžiadanie súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately správu. 

  

  

 • opis odborných metód práce s dieťaťom , jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra,  

 

Program centra je zameraný na vytvorenie bezpečného priestoru pre stretávanie sa dieťaťa s odlúčeným členom rodiny, obnovenie alebo vytvorenie vzťahovej roviny dieťa - rodič alebo iný člen rodiny (starý rodič, súrodenec ...)  za účelom realizovania  obnovy kontaktu po dlhšom odlúčení dieťaťa a odlúčeného rodiča v prípadoch: 

 • uľahčenia konfliktnej situácie v rodine, vyladenie vzťahov dieťa s rodičom a  dieťaťa s rodinným príslušníkom, ak to najlepší záujem dieťaťa vyžaduje, obnovenie kontaktu po dlhšom odlúčení, vytvárania vzťahových väzieb s obidvoma rodičmi, súrodencami a inými blízkymi osobami  
 • zabezpečenia stretnutia dieťaťa s odlúčeným rodičom alebo rodinným príslušníkom v prípadoch rizika  rodičovského únosu   
 • zabezpečenia stretnutia dieťaťa s rodičom v prípadoch  možného iného ohrozenia – ohrozenie zdravia, dôstojnosti, duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa  

diagnostika  sociálna, psychologická za účelom aktuálnej identifikácie potrieb a očakávaní dieťaťa a emočného prežívania dieťaťa, realizácia bude zabezpečená  vlastnými pracovníkmi, v prípade potreby doplnenia  špecializovanej diagnostiky   distribúcia na špecializované pracovisko alebo zdravotnícke zaradenie  

 

Štruktúra programu ( § 11 odsek 2 písm. b) a c) a 3, písm.  b 4 (podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností) Zákona  o sociálnoprávnej ochrane detí  a o soc. kuratele): 

 

Program obsahuje pre jednu rodinu 25 stretnutí  v priebehu šiestich mesiacov, z toho  v module 1 rodiny absolvujú 12 stretnutí a 13 stretnutí v module 2.  

Jedno stretnutie trvá 120 minút jedenkrát týždenne, čím sa myslí  priamy kontakt dieťaťa s rodičmi, bez prípravných a záverečných prác.  

Priebeh stretnutí sa riadi nariadením súdu a usmerneniami odborného pracovníka podľa potrieb dieťaťa (prítomnosť druhého rodiča na stretnutí určuje súd alebo odborný pracovník v procese separácie dieťaťa od rodiča). 

Rodinám, s ktorými momentálne spolupracujeme budeme poskytovať intervencie podľa súčasného harmonogramu. Od januára 2019 po schválení akreditačnou komisiou budeme poskytovať intervencie rodinám v zmysle schváleného programu centra.

 

Stretnutia dieťaťa s rodinným príslušníkom zabezpečujú dvaja odborní pracovníci, ktorí absolvovali interné školenie. Pracujú pod externou supervíziou. Jeden odborný pracovník vedie stretnutie, druhý sa zapája podľa aktuálneho prežívania dieťaťa. Je k dispozícii v prípade, keď je potrebné prerušiť stretnutie a pracovať s každým rodičom zvlášť pre zmiernenie konfliktnej situácie a ochrany dieťaťa. Pomáha v situácii, keď je potrebné dieťa separovať, aby sa upokojilo alebo si oddýchlo. Pomáha riešiť krízové situácie. Odborní pracovníci pozorujú stretnutie, napomáhajú, usmerňujú, v prípade potreby zasiahnu do priebehu, prípadne ukončia stretnutie. Poskytujú odborné poradenstvo a konzultácie pred, počas stretnutia a po ukončení. Napomáhajú zvyšovaniu rodičovských kompetencií, empatii k dieťaťu a rešpektovaniu potrieb dieťaťa, obnoveniu alebo vytvoreniu vzťahu. Podporujú nekonfliktnú rodičovskú komunikáciu.  

Pri práci s rodinou s medzinárodným prvkom sú využívaní tlmočníci, s ktorými dlhodobo spolupracujeme na základe  výberového konania a sú scitlivení pre prácu s dieťaťom.  

 

Modul 1 

 

Prípravná fáza práce s rodinou: 

 

Diagnostika sociálna a psychologická  

V úvodnej fáze zisťujeme aké sú potreby a prežívanie dieťaťa, vyhodnocujeme rodinnú situáciu a príčiny, ktoré viedli k tejto situácii. Vychádzame z dokumentácie, znaleckých posudkov, psychologických správ, z rozhovorov s rodičmi, kolíznym opatrovníkom alebo súdom. Zisťujeme aktuálny stav dieťaťa, jeho špecifické potreby a vhodnosť zaradenia do programu centra  v súlade s rozhodnutím súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany. 

 

Fáza nadviazania kontaktu s rodinou  

 

Vstupný rozhovor s rodičmi

Slúži na mapovanie rodinnej situácie a postojov rodičov. Je vedený odborným pracovníkom našej organizácie  s rodičmi bez prítomnosti dieťaťa. Ak je medzi rodičmi zlá komunikácia a nie je možné absolvovať spoločné stretnutie, realizujeme stretnutia s každým rodičom zvlášť. Osobitné stretnutie realizujeme tiež v prípade, ak sa vyskytuje domáce násilie a jeden z rodičov sa cíti ohrozený zo strany druhého. 

 

Vstupný rozhovor s dieťaťom

Nadviazanie kontaktu s dieťaťom realizujeme v súlade s vývinovým obdobím dieťaťa. Ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne, zohľadňujeme jeho zdravotný stav a špecifické potreby. Postoj dieťaťa  a jeho prežívanie situácie zisťujeme rozhovorom, pozorovaním alebo využívame rôzne projektívne techniky: Kresba začarovanej rodiny, Nedokončené vety, Kúzelný svet,  Baum Test... Zisťujeme záujmy dieťaťa, denný režim, názory, priania, aktuálne prežívanie prostredníctvom rozhovoru, hry alebo spontánnej kresby. 

  

Fáza  kontaktov 

           

Stretnutie dieťaťa s rodičom

 

Poradenstvo individuálne s rodičom, individuálne s dieťaťom, v diáde, s rodinou  

 • psychologické s ťažiskom na vývojové dozrievanie  dieťaťa  
 • sociálne s ťažiskom na sociálne vzťahy a sociálne prostredie dieťaťa  
 • výchovné – rozvoj rodičovských zručností  
 • obnovovanie vzťahovej roviny dieťa – rodič  
 • odborné konzultácie a nepretržitá dlhodobá podpora   od ukončenia intervencie min. 3 mesiace v zmysle sekundárnej prevencie

  

Relaxačné techniky na upokojenie dieťaťa a poradenstvo rodičom ako ich využívať v  domácom prostredí dieťaťa  

 

Pozorovanie  používame na zistenie prežívania dieťaťa a jeho vonkajšie prejavy ako strach, napätie, nepokoj, úzkosť... Toto prežívanie následne komunikujeme rodičom a upriamujeme pozornosť rodiča na prežívanie dieťaťa v situácii kedy je rodič sám zahltený vlastnými emóciami a nevníma potreby dieťaťa.

 

Projektívne techniky  využívame pre doplnenie informácií o  prežívaní a potrebách dieťaťa

 

Mediácia   - odborní pracovníci využívajú mediačný prístup ako metódu na zmiernenie konfliktu a dosiahnutie čiastkových dohôd  pri výchove dieťaťa a denného programu dieťaťa.  Mediáciu podľa zákona o mediácii v rámci tohto programu centra nebudeme realizovať. 

 

Krízová intervencia je využívaná na zabezpečenie okamžitej pomoci  a bezpečia pre  dieťa v akútne ohrozujúcej   situácii a zabezpečenie následnej starostlivosti v prípadoch dekompenzácie dieťaťa. Ak to stav dieťaťa vyžaduje pracovník stretnutie preruší, zabezpečí prvú pomoc, odporučí rodičovi návštevu špecialistu (klinický psychológ, psychiater, pediater). V súlade s legislatívou SR prípadné nahlásenie na políciu a orgánu SPODaSK. 

  

  

Modul 2 

 

Tento modul zahŕňa pokračujúce intervencie zamerané na sprevádzanie rodiny, psychologické a sociálne poradenstvo, pomoc pri zvyšovaní rodičovských zručností, priamy nácvik rodičovských zručností. Odborný pracovník na základe poznania z prvého  diagnostického modulu bude pomáhať dieťaťu vytvoriť/obnoviť si vzťahovú väzbu  pomocou pohybových, výtvarných alebo hudobných techník v závislosti od veku a záujmov dieťaťa. Odborný pracovník sprevádza rodiča, citlivo mu pomáha pri výbere vhodných aktivít pre spoločne strávený čas s dieťaťom. Pozoruje prežívanie dieťaťa. V rámci poradenstva v neprítomnosti dieťaťa sprostredkuje prežívanie dieťaťa rodičovi, upriamuje jeho prežívanie na potreby dieťaťa. Pri ťažkostiach s nadviazaním/obnovením vzťahu odborný pracovník vytvára pre dieťa vhodné aktivity, ktoré rozvíjajú záľuby a nadanie dieťaťa. Postupne rodiča prizýva do týchto aktivít, aby dieťa zvládlo stráviť s rodičom čas samostatne v prirodzenom prostredí. V rámci poradenstva posilňuje rodiča v jeho rodičovskej roli a autorite. Pomáha pri bezkonfliktnej komunikácii na podporu bezpečných vzťahov v rodine (facilitácia, mediácia). V prípade potreby odporúča rodičom ďalšie odborné intervencie na špecializovaných pracoviskách. Ak pracovník v ktorejkoľvek fáze procesu zistí, že odborné intervencie predstavujú pre dieťa nadmernú záťaž, oznámi to obom rodičom ako prekážku v pokračovaní intervencií a podá návrh na súd alebo orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na ukončenie/prerušenie odborných intervencií.  

 

Odborné intervencie budú realizovať dvaja odborní pracovníci v časovom rozsahu 3 mesiace - 13 stretnutí a to: 

 • terénnou formou - po dohode s rodičmi budeme vykonávať výchovné opatrenia v exteriéri výlučne  na verejných priestranstvách vhodným pre dieťa  vzhľadom na jeho vek a zdravotný stav ( detské ihrisko, park, ...) na území mesta Bratislava. V domácnostiach  intervencie nebudeme poskytovať  
 • ambulantnou formou v priestoroch našej organizácie, ak dieťa nie je  pripravené na terénnu formu alebo to nedovoľuje jeho zdravotný stav, prípadne pracovník vyhodnotí túto formu z odborného hľadiska pre dieťa ako nevhodnú (bezpečnosť dieťaťa alebo rodiča, bezpečnosť odborných pracovníkov, riziko rodičovského únosu, zdravotné obmedzenie rodiča alebo iné obmedzenie v zmysle platnej legislatívy.

 

 

Súčasťou obidvoch modulov je: 

Vedenie dokumentácie a vypracovanie správ - na vyžiadanie súdu alebo ÚPSVaR odborní pracovníci, ktorí participovali na poskytovaní odborných intervencií  vypracujú správu o priebehu výchovného opatrenia, ktorého súčasťou sú odporúčania následných intervencií pre dieťa.  

 

  

Pre efektívne riešenie etických dilem budú okrem supervízie využívané aj intervízie, ktoré budú realizované v pracovnom tíme podľa potreby, avšak minimálne raz za mesiac. 12 x 120 minút.  

   

Vypracovanie správ – priebežná správa a záverečná správa, vyhodnotenie spolu s rodičmi

 

 

Realizácia jedného  stretnutia dieťaťa s rodinou vykonávajú 2 pracovníci.

- 2 hodiny stretnutie dieťa-rodič - priamy kontakt 

- 1 hodina spätná väzba, intervízia, vedenie dokumentácie 

Program stretnutí vytvára sám rodič, odborný pracovník je v úlohe pozorovateľa, vstupuje v prípade ťažkostí pri nadviazaní kontaktu, zasiahne pri nevhodnom programe stretnutia, nevhodnom správaní rodiča alebo dieťaťa, pri konfliktnej situácii alebo keď vyhodnotí, že situácia je pre dieťa nepríjemná, zaťažujúca.  

 

 

Program  pre jednu rodinu 

Počet stretnutí

    pre klienta 

 

 

Počet hodín pre klienta

celkový počet   osobohodín

1. modul 

12

24

48

2. modul 

13

26

52

Spolu 

 25 

50 

100

 

 

p) uvedenie rozsahu hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa  vykonávajú  jednotlivé opatrenia

V pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 pre rodiny, ktoré žijú na Slovensku. Cez víkendy po dohode prednostne pre rodiny s medzinárodným prvkom (rodinný príslušník žije dlhodobo v zahraničí, nemôže pricestovať počas pracovných dní).   

 

q) plán vykonávania opatrení a čiastkové plány budeme realizovať v spolupráci s príslušným ÚPSVaR v súlade s Vyhláškou 103/2018 paragraf 30 odsek 12, odsek 15. Písomne vytvorený plán bude totožný s účelom jeho uloženia, totožný s plánom ÚPSVaR, bude sa zhodovať v cieľoch práce s rodinou, odbornými metódami a bude pravidelne vyhodnocovaný s rodinou a pracovníkom ÚPSVaR. Bude sa priebežne aktualizovať a spoločne prijímať opatrenia na dosiahnutie cieľov práce s rodinou.  

 

u) opis práv dieťaťa a rodiča- dieťa má právo na bezplatné poskytnutie odbornej pomoci v zmysle programu centra, má právo na dôvernosť a ochranu informácií. Má právo vyjadriť svoj názor, ktorý bude braný v úvahu pri poskytovaní intervencií. Má právo spolu s rodičom rozhodovať o náplni programu stretnutia.  Rodič má právo na dôvernosť, ochranu informácií, slušné zaobchádzanie a poskytnutie odbornej pomoci.  Má právo povedať svoj názor na priebeh stretnutia v neprítomnosti dieťaťa. Má právo kontaktovať odborného pracovníka v rámci prevádzkových hodín centra a konzultovať správanie dieťaťa počas stretnutia aj mimo stretnutí (zmeny správania, verbálne alebo neverbálne prejavené obavy, regres a pod.) 

 

v) povinnosti dieťaťa a rodiča - dieťa je povinné zúčastňovať sa stretnutí, správať sa k rodičovi s úctou v zmysle dobrých mravov a legislatívy SR. Rovnako je povinné správať sa s úctou k všetkým pracovníkom centra a iným deťom, dodržiavať Interné predpisy a zásady centra. Ak dieťa tieto predpisy poruší, pracovník ho napomenie a oznámi túto skutočnosť rodičovi, ak ide o vážne porušenie predpisov alebo dobrých mravov. V prípade, že nedôjde k náprave, môže byť spolupráca s dieťaťom ukončená. V prípade vážnych dôvodov, ktoré bránia účasti na programe, túto skutočnosť oznamuje centru rodič dieťaťa.  Rodič je povinný priviesť malé dieťa  na stretnutie, (staršie dieťa podporovať), pripraviť ho na stretnutie, spolupracovať s odborným pracovníkom a dodržiavať Interný poriadok a zásady centra. V prípade vážnych prekážok, ktoré bránia účasti na programe je rodič povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť pracovníkovi centra. Rodič je povinný prichádzať na stretnutie včas, pripraviť dieťaťu vhodný program, spolupracovať s odborným pracovníkom  a riadiť sa jeho odborným úsudkom. V prípade, že rodič toto porušuje, odborný pracovník ho upozorní a ak nepríde k náprave, ukončí s ním spoluprácu. Pracovník neumožní stretnutie s dieťaťom, ak rodič príde pod vplyvom omamných látok alebo sa správa agresívne alebo inak porušuje zásady centra. 

 

Y) opis postupu v rizikových situáciách  

 Keď sa zistia nové skutočnosti, napr. násilie, zneužívanie, riziko únosu..., ktoré bránia realizácii stretnutí, postupujeme podľa bodu 12 Krízová intervencia a v súlade s legislatívou SR.

 

 

Vypracovala: Mgr. Gabriela Krupčíková, odborná garantka

 

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148